Terug

Algemene Voorwaarden

Een organisatievorm is geen gesloten overeenkomst. Door middel van het contract legt u juridisch vast welke contractuele afspraken tussen partijen zijn gemaakt. Voor deze overeenkomst gelden de gebruikelijke regels zoals geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek. Publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen mogen niet zonder meer een opdracht verstrekken voor de uitvoering van een dienst of werk. Zij hebben te maken met een breder juridisch kader zoals mede vervat in de Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd 2016).

Elke bouwprocesorganisatievorm kent specifieke varianten. Deze KOMPASwijzer laat per bouworganisatievorm de meest voorkomende varianten zien.

Voor het opstellen van het contract kunnen partijen gebruik maken van zogenaamde Algemene Voorwaarden zoals de DNR, de UAV, de UAV/GC of De Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O) Huisvesting. De Algemene Voorwaarden zijn in de regel opgesteld door marktpartijen en opdrachtgevers, i.c. hun belangenverenigingen, vaak in gezamenlijk overleg, en bevatten standaardbepalingen en bespreekpunten.

Er zijn Algemene Voorwaarden opgesteld die zich specifiek richten op bepaalde bouworganisatievormen of specifieke varianten daarvan, bijvoorbeeld: