Terug

Een partner of consortium dat samen met u risicodragend uw project verder ontwikkelt

U heeft een opgave waarvan de risico’s bij de ontwikkeling, onderhoud en/of exploitatie complex zijn. Het is niet redelijk en niet wenselijk om deze volledig over te dragen in een aanbesteding aan marktpartijen. Daarin wilt u als opdrachtgever, ook risicodragend, bij een of meer van de bouwprocestaken betrokken zijn.

1. Geschikt KOMPAS light
Allianties betreffen complexe bouworganisatievormen die nog niet vaak worden toegepast. Op dit moment wordt er wel mee geëxperimenteerd. Voor allianties is geen KOMPAS light beschikbaar.

2. Organisatievorm
U heeft gekozen voor de alliantie. Als geen van de betrokken partijen er bij gebaat is redelijkerwijs de risico’s behorend bij een of meerdere taken uit het bouwproces alleen te dragen dan wel bij een andere partij neer te leggen biedt deze organisatievorm een oplossing. Aanbesteder en marktpartijen verrichten de taken gezamenlijk en delen daarbij in de bijbehorende risico’s.

Er is een breed spectrum aan alliantievormen. De minimale variant bestaat uit een enkele bijeenkomst aan de start van het project waarbij gezamenlijk alle mogelijke optimalisaties in beeld worden gebracht en er over de in te brengen optimalisaties een financiële verrekening wordt afgesproken. Bij de maximale variant worden met een gezamenlijke organisatie (waarin de alliantiepartners personen met kennis inbrengen) onder andere ontwerp en hoofd-uitvoeringsmethode ter hand genomen en wordt een alliantiefonds gevormd voor de organisatiekosten, risico’s en kansen.

Allianties betreffen complexe bouworganisatievormen die nog niet vaak worden toegepast. Op dit moment wordt er wel mee geëxperimenteerd. Deze experimenten betreffen vaak grote projecten en deze betreffen ook betrekkelijk vaak civiele werken. PPS en IPPS kunnen gezien worden als varianten binnen het alliantie organisatiemodel.

3. Algemene Voorwaarden
Een alliantie is in principe geen specifieke contractvorm, maar een manier van samenwerken aanvullend op een contract. Daarbij worden de alliantieafspraken uiteraard wel vastgelegd in een contract, dat gezien kan worden als een ‘paraplu’ over de overige gesloten contracten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld een alliantie aangaan met een aannemer in combinatie met een design & build contract. Het gaat om het inbouwen van bepaalde financiële prikkels die leiden tot gezamenlijk risico’s delen, problemen oplossen en zoeken naar optimalisaties.

Voordelen van een alliantie zijn dat er maximaal wordt samengewerkt op zoek naar win-win-oplossingen; en dat hierdoor vaak kosten worden bespaard. Nadeel van een alliantie is dat deze kan mislukken als de gekozen vorm niet goed is toegesneden op het project, of als de betrokken personen niet handelen naar de principes van de alliantie.
De Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O) Huisvesting (2014, bijgewerkt 2016), is ook beoogd te fungeren als juridisch raamwerk voor PPS contracten.

4. Voor- en nadelen op een rij
Bij twijfel over het te kiezen organisatiemodel kunt u zich oriënteren op de voor- en nadelen.